Sản phẩm

30,000

Cà phê sữa đậm phong cách Ý với cốc sữa lớn và được pha bằng sữa bò tươi 100% nguyên chất.

30,000

Cà phê sữa đậm phong cách Ý với cốc sữa lớn và được pha bằng sữa bò tươi 100% nguyên chất.

40,000

Cà phê sữa đậm phong cách Ý với cốc sữa lớn và được pha bằng sữa bò tươi 100% nguyên chất.

35,000

Cà phê sữa đậm phong cách Ý với cốc sữa lớn và được pha bằng sữa bò tươi 100% nguyên chất.

40,000

Cà phê sữa đậm phong cách Ý với cốc sữa lớn và được pha bằng sữa bò tươi 100% nguyên chất.

40,000

Cà phê sữa đậm phong cách Ý với cốc sữa lớn và được pha bằng sữa bò tươi 100% nguyên chất.

30,00045,000

Cà phê sữa đậm phong cách Ý với cốc sữa lớn và được pha bằng sữa bò tươi 100% nguyên chất.